BINDWEEFSELMASSAGE | SPORTMASSAGE | ONTSPANNINGSMASSAGE | ZWANGERSCHAPSMASSAGE | HOT STONE MASSAGE | ANTI-AGING & MASSAGE SPECIALIST AMSTERDAM

Zoek
Sluit dit zoekvak.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op de officiële website van Heaven Four!

Wij zijn erg blij u te mogen ontvangen op onze website www.heaven4.nl (hierna  Heaven Four genoemd).

Wij zullen er alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site zo exact en actueel mogelijk is. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze site volledig accuraat, nauwgezet of compleet zal zijn.

Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid

In geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet.

Uitgever van de site

Heaven 4
K.v.K. 64303616
BTW-identificatienummer: NL002406029B92

Bescherming persoonsgegevens

De onderneming Heaven Four herinnert u er graag aan dat zij er alles aan zal doen om het vertrouwen dat u in haar hebt gesteld, nauwgezet te respecteren. De door u verstrekte gegevens worden zorgvuldig opgenomen in het Heaven Four klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt alleen gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Heaven Four zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van bestelde artikelen. Heaven Four heeft het recht in plaats van het bestelde artikel een soortgelijk artikel te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle afbeeldingen en teksten van te verkopen producten vormen alleen een aanduiding. Heaven Four is niet aansprakelijk voor afwijkingen van zowel producten als prijzen van welke aard dan ook.

Prijzen en betalingen

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW, exclusief eventuele overeengekomen kortingen. Betaling kunnen worden gedaan via: Ideal, Apple Pay/Google Pay, Creditcard(VISA, Mastercard, AMEX).

Geldigheid cadeaubonnen
De cadeaubon kan ingewisseld worden voor een behandeling(en) en/of product(en) en is 1 jaar geldig.

Aflevering en levertijd

Normaal gesproken worden alle bestellingen binnen 2 tot 3 werkdagen geleverd. Mocht het incidenteel voorkomen dat wij een bepaald product niet op voorraad hebben, dan is de verwachte levertijd tenminste binnen 5 werkdagen. De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Heaven Four is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Bezorging geschiedt in principe door POSTNL/DHL of een andere bezorger.

De bestelling en de bevestiging van de transactie

Als u uw bestelling bevestigt door op de knop “Bevestig bestelling” te drukken, verklaart u zich hiermee akkoord en aanvaardt u alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Uw bestelling wordt vervolgens door ons in behandeling genomen.

Zodra uw bestelling in behandeling is genomen, ontvangt u een gedetailleerde ontvangstbevestiging van uw bestelling op uw e-mailadres, de door u gekozen Heaven Four depositair ontvangt tevens een bevestiging op haar/zijn e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de status van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van uw bestelling en bevestigt de transactie. U gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren.

We behouden ons het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. Heaven Four is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.

Beschikbaarheid van producten

Onze product aanbiedingen op de site zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Als u een product hebt besteld dat (tijdelijk) niet op voorraad blijkt te zijn, zullen wij ons uiterste best doen dit zo spoedig mogelijk te verzenden.

Levering

Onze bestellingen worden verspreid vanuit Nederland en zal in principe door PostNL/DHL of een andere bezorger bij u worden bezorgd. De producten worden enkel geleverd op het adres van uw keuze, zoals u dat heeft aangegeven toen u uw bestelling plaatste. Het aanleveren van de juiste gegevens is uw eigen verantwoordelijkheid, zodat we uw bestelling naar behoren kunnen afhandelen.

Retourzendingen

Producten kunnen enkel worden geretourneerd binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product en na overleg met Heaven Four. Retourzendingen dienen altijd ongebruikt, ongeopend & onbeschadigd, voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking naar Heaven Four te worden gezonden. Ongefrankeerde of met porto belaste zendingen worden geweigerd. De porto kosten voor het retour zenden van goederen komt voor rekening van de consument. U kunt de producten ook in onze winkel retourneren. Na ontvangst van de retourgoederen ontvangt u uiterlijk binnen dertig dagen uw geld terug. Gebruikte of beschadigde artikelen kunnen nooit worden geruild of geretourneerd.

Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving.

Heaven Four aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. Heaven Four zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

Hyperlinks kunnen bezoekers doorsturen naar andere websites dan de onderhavige. Heaven Four kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van die websites de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften zou overtreden. Bovendien wijst Heaven Four  erop dat als er een hyperlink wordt aangemaakt naar de homepage van de onderhavige site of iedere andere pagina van de site, daar de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Heaven Four voor nodig is.

Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

Reclamering ter zake van gebreken in de geleverde producten dient door de koper schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Vorderingen en verweringen, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoord, verjaren na verloop van Ă©Ă©n jaar na ontvangst door de koper. Beantwoord het geleverde niet aan de overeenkomst dan isHeaven Four ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het geleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

Schadevergoeding

Heaven Four kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan haar opzet of grove nalatigheid is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechterlijke regels voor haar risico komen. Heaven Four is nimmer verantwoordelijk voor een eventuele overgevoelige en/of allergische reactie van producten. Omstandigheden die ook niet voor risico van Heaven Four komen zijn: niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers storingen in de productie transportproblemen Werkstakingen of werkonderbrekingen natuur en/of kernrampen, oorlog of oorlogsdreiging of terrorisme schuld van Heaven Four, behoudens grove schuld of opzet

Heaven Four is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak en/of persoonsschade. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid vanHeaven Four ingevolge dwingend rechterlijke bepalingen.

Intellectueel eigendom

In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de auteursrechten op literaire en artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de onderhavige website met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo’s, tekeningen enz., die zich op de onderhavige site bevinden, alsmede de compilatie ervan, het exclusieve eigendom van Heaven Four of haar leveranciers, waarbij aan laatstgenoemden geen enkele licentie of recht is toegekend dan het recht de site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van alle onderdelen van de site of een gedeelte van deze onderdelen is enkel toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en gebruik in de privésfeer. Het reproduceren en gebruiken van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft krachtens het intellectueel eigendomsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Heaven Four.

Geldend recht/ wetgeving

Op het onderhavige contract is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Het onderhavige contract is opgesteld in de Nederlandse taal. Als er sprake is van een geschil, zullen alleen de Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn.

Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Heaven Four zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.